Diagnoza

Diagnoza (rozpoznanie szczegółowe) na podstawie przyczyn 1 symptomów. Wiele danych do diagnozy zaburzenia mowy, jednak jeszcze niewystarczających, uzyskuje się na podstawie analizy wypowiedzi badanego dziecka. Dla pełnego rozpoznania trzeba uwzględnić jeszcze drugi element mowy, a mianowicie rozumienie przez dziecko wypowiedzi otoczenia. 0 zrozumieniu wypowiedzi świadczą adekwatne reakcje dziecka. Mogą to być albo wypowiedzi słowne, albo też poprawna reakcja na stwierdzenia, polecenia lub zapytania. Oba te kryteria stanowią wraz z ustalonymi w rezultacie wywiadu, obserwacji i badań specjalistycznych przyczynami podstawę do rozpoznania danego zaburzenia; w naszym przypadku alalii ekspresyjnej. Trafność diagnozy pozwolą zweryfikować wyniki postępowania terapeutycznego: pozytywne ją potwierdzają, negatywne zaś zdeterminują jej rewizję.

Back to top